آیا میخواهید درست زندگی کنید؟

اگر میخواهید یک زندگی معمولی داشته باشید از این سایت خارج شوید.

اما اگر به دنبال رشد و کمال هستید راه را درست آمده‌اید.

روبرو شدن با

احساس تنهایی ، نداشتن انگیزه ، احساس بدبختی ، خودکم‌بینی و…

نداشتن هدف و معنا برای زندگی ، احساس پوچی ، جستجوی خوشبختی ، رشد و کمال و…

ترس از انتقاد و تایید نشدن ، اضطراب سخنرانی ، تشویش و اضطراب ، کاهش تمرکز و حافظه و…

میخواهم درست زندگی کنم